Om Organisationen

 

KYRKAN:  GUDSTJÄNSTERNA

Alla gudstjänster är öppna för allmänheten. Söndagsgudstjänsten omfattar förutom en textpredikan (som läses högt av två föreläsare) gemensam sång av psalmer ur Kristen Vetenskaps internationella psalmbok, tyst bön och gemensam läsning av ”Fader vår”. Textpredikan utgör ett bibelstudium. Medlemmarna studerar dessutom Bibeln systematiskt varje dag. Kristen-vetenskaparna använder de i varje land utgivna protestantiska bibelöversättningarna, de har alltså ingen ”egen” bibel (som det ibland felaktigt antas av utomstående). Vetenskap och hälsa med nyckel till Skriften av KVs grundare uppfattas i KV endast som ett verk som lyfter fram Bibelns andliga innehåll och inspirerar människor till att studera Bibeln, men som på inget sätt kan ta Bibelns plats.

På onsdagarna hålls på kvällen ett möte kring ett aktuellt ämne i det dagliga livet. Ämnet belyses av föreläsaren med ställen i Bibeln och motsvarande ställen i bokenVetenskap och hälsa med nyckel till Skriften. Därefter är ordet fritt för dem som vill dela med sig av erfarenheter eller helanden som skett genom andlig inspiration och tillämpning av Kristen Vetenskap. Även dessa möten inramas av gemensam sång och bön.

Föreningar för Kristen Vetenskap vid universitet och högskolor i många länder ordnar gudstjänster vid sina respektive läroanstalter.

SÖNDAGSSKOLAN

Varje söndag hålls söndagsskola för barn och ungdom upp till 20 år. Eleverna undervisas i Bibeln. De första lektionerna är:   

De tio budorden (2 Moseboken 20:3-17)

Herrens bön (Fader vår) (Matt. 6:9-13)

Jesus’ Bergspredikan (Matt. 5-7)

Eleverna och lärarna sitter i små klasser efter åldersgrupper och behandlar olika ämnen och berättelser i Bibeln. Frågan ställs: hur kan vi tillämpa det andliga innehållet i vårt eget dagliga liv? Arbetet i söndagsskolan går ut på att höja tankens kvalité så att eleverna förmår uttrycka kärlek och värme, uppriktighet och pålitlighet, självförtroende och självuppskattning i sitt dagliga liv. Söndagsskolan pågår en timme och inramas av sång och bön. Huvuddelen av tiden används för undervisning.

LÄSRUM/BOKHANDEL

Varje kyrka och mindre församling har ett s.k. ”läsrum” som är öppet för allmänheten. Det är en kombination av bokhandel, bibliotek och studierum. Här kan alla köpa och kostnadsfritt låna eller läsa Bibeln, skrifter författade av Mary Baker Eddy samt all den litteratur som utges av Kristen Vetenskaps förlag, inklusive den internationella nyhetstidningen The Christian Science Monitor.

Läsrummets syfte är att vara en stillhetens oas, där alla som behöver stilla sig en stund i dagens jäkt kan finna lugn och ro, läsa, be och lyssna.

Tidskrifter, böcker och annat på läsrummet:

Kristen Vetenskaps Härold  (tidskrift på svenska och andra språk som tar upp dagsaktuella problem med hjälpande tankar och vittnesbörd om helanden).
Kan också läsas på internet: christianscience.com/swedish/prayer-and-health/kristen-vetenskaps-haerold

Kristen Vetenskaps Kvartalshäfte, bibelstudier (på svenska och andra språk)

Christian Science Journal  (officiellt internationellt organ på engelska, som med hjälpande metafysiska artiklar o. vittnesbörd om helanden tar upp olika problem. Innehåller en förteckning över samtliga KV kyrkor, själavårdare, sköterskor och organisationer vid universitet och högskolor i hela världen)
Kan också läsas på internet:  www.csjournal.com

Christian Science Sentinel  (internationell veckotidskrift på engelska som med hjälpande tankar och vittnesbörd om helanden tar upp dagsaktuella problem)
Kan också läsas på internet:  www.cssentinel.com

På CD:   Liknande innehåll. Musik. Mary Baker Eddys olika böcker.

Internationell tidning:   The Christian Science Monitor.
Kan också läsas på internet:  www.csmonitor.com

Böcker, utgivna av Kristen Vetenskaps Förlag, bland andra :

Vetenskap och hälsa med nyckel till Skriften  M.B.Eddy

Prose Works other than Science and Health   M.B. Eddy

Kristen Vetenskap – en livssyn och ett sätt att leva   DeWitt John

Spiritual Healing in a Scientific Age   Prof. Robert Peel

Healing Spiritually  (sammanställning av verifierade helanden)

Christian Science Hymnbok  (internationell psalmbok)

Mary Baker Eddy  Prof. Gillian Gill,  m.m.

(För upplysning om andra biografier om M.B.E. v.g. kontakta våra läsrum)

FÖREDRAG

En gång om året (ibland oftare) inbjuder varje grenkyrka till ett offentligt föredrag. Talaren behandlar olika ämnen och problem i Kristen Vetenskaps anda, genom att påvisa hur man kan finna lösningar på dessa problem.

WEBBSIDOR

www.kristenvetenskap.se    Svensk hemsida med omfattande information.

christianscience.com/swedish/prayer-and-health/kristen-vetenskaps-haerold  Tidskriften Kristen Vetenskaps Härold på svenska och andra språk.

christianscience.com   Information på engelska om Moderkyrkans olika aktuella och övergripande aktiviteter. Artiklar på engelska med hjälpande tankar om dagsaktuella problem och problemslösning; videos och ljudfiler där olika människor som studerar Kristen Vetenskap berättar på engelska hur de lever sin tro, blivit botade från sjukdomar på andligt sätt och utarbetat konflikter och andra problem på andligt sätt. Info om Kristen Vetenskaps radiosändningar m.m. Möjlighet att utbyta tankar och ställa frågor (på engelska).

www.tmcyouth.com    Särskilt för ungdomar, på engelska

www.mbelibrary.org   Det omfattande Mary Baker Eddy biblioteket med dess arkiv för forskare och andra.

www.csmonitor.com   Den internationella tidningen The Christian Science Monitorsom engagerar sig i samhällelig etik och är internationellt känd för sin balanserade, sobra rapportering och djuplodande analys av globala problem. Monitor har bland andra vunnit 7 Pulitzer priser och läses av politiker i regeringar och parlament över hela jorden.

RADIO

I olika länder sänds Kristen Vetenskaps radioprogram på respektive språk och genom respektive grenkyrkornas försorg.

Hemsidans sponsor:  Kristen Vetenskaps kyrka i  Stockholm